Mögelsanering i och runt Stockholm / Uppsala

Känner du eller någon närstående en konstig lukt i huset? Eller drabbas någon allt som oftast av huvudvärk, trötthet eller snuva? Då kan huset du vistas i vara belastat av mögelangrepp eller annan mikrobiell förekomst. AHT hjälper dig att hitta orsaken och åtgärda med effektiv mögelsanering samt att förebygga återkommande problem.

En mögelsanering återskapar en hälsosam inomhusmiljö. Oavsett om det rör sig om synliga eller dolda fuktskador ser vi till att du blir av med möglet och att förebygga återkommande problem. Det är viktigt att ta tag i problemet eftersom såväl människors hälsa som fastighetens värde står på spel.

Första steget i en mögelsanering är att vi tar reda på var och hur skadan uppstått. Det ger dig en bättre förståelse och en klar bild att utgå ifrån. Vi ger dig sedan ett ändamålsenligt åtgärdsförslag till en rimlig kostnad som säkerställer en hälsosam inomhusmiljö samt ser till att fastigheten återfår sin funktion och sitt värde.

AHT erbjuder sanering och förebyggande åtgärder vid

 · Mögel i huset
 · Mögel i källaren
 · Mögel på vinden
 · Mögel i krypgrunden
 
· Mögel i lägenhet

MVOC-sanering på vind
Efter mögelsanering på vind
Klimatstyrning
Spridning av torr luft

MVOC-Desinfektion® – Saneringsmedlet för professionellt bruk

Mögel försvinner inte genom att skrubba bort det. Man ska inte heller slipa eller blästra bort mögel eftersom det då okontrollerat sprids runt till andra delar i byggnaden. En effektiv och säker sanering innebär att man oskadliggör mögelangreppet på plats och att det avlägsnas genom oxidation.

Tyvärr finns det än i dag sanerare som trots Kemikalieinspektionens förbud använder fungicider mot mögel. Fungicider är gift som gör att möglet dör men det är även giftigt för människor och får därför inte längre användas.

MVOC-Desinfektion® både avdödar och avlägsnar mögelangreppen genom oxidation. Produkten är högeffektiv även vid låga koncentrationer. Detta innebär lägre kemikaliebelastning, renare miljö, säkrare hantering och högre kostnadseffektivitet.

Produkten sönderfaller efter kort tid till harmlösa beståndsdelar som vanligt koksalt (NaCl), syre och vatten vilket gör den fullkomligt biologiskt nedbrytbar. Inga hälsoskadliga substanser blir kvar efter en MVOC-sanering!

Med MVOC-Desinfektion® försvinner mikroorganismer och ytor blir rena. Bilden visar innertaket av ett stall på en obehandlad och en behandlad yta efter 30 minuter.

MVOC-Desinfektion® har ett brett verkningsspektrum och kan nyttjas i olika koncentrerade former inom följande användningsområden:

• Sanering vid angrepp av mögel, rötsvampar, bakterier, virus, kvalster, alger, lavar
• Luktsanering - emissioner, nikotin, avlopp och luktsmittade material
• Sanering vid brandskador - sot och röklukt
• Rengöring av altangolv, utemöbler, staket, etc.
• Desinficering/rengöring av t.ex. toaletter, kök och våtutrymmen
• Blekning vid missfärgningar av t.ex. rödvin, tomatsås, blåbär, etc.

MVOC-Desinfektion® kan appliceras på alla material såsom trä, betong, puts, plast och skivmaterial. Metaller kan dock oxidera.

MVOC-Desinfektion® består av 3% eller 6% processtekniskt laddad natriumhypoklorit som späds ut med vatten beroende på tillämpning. För bättre genomträngning och ökad effekt tillsätts en katalysatorprodukt eftersom vissa mögelarter annars kan vara svåra att avlägsna p.g.a. att de bildat hårda skal som de omger sig med.

Vid sanering med MVOC-Desinfektion® bör man använda helmask med gasfilter, gummihandskar, skyddskläder och professionell saneringsutrustning samt ha god erfarenhet av hantering med kemiska vätskor.

Det finns flera sätt att optimera effekten av sanering med MVOC-Desinfektion® och även den egna arbetsinsatsen. Därför utbildar och auktoriserar vi personer som yrkesmässigt använder MVOC-Desinfektion® vid olika typer av saneringsåtgärder.

AHT tillverkar och distribuerar MVOC-Desinfektion® till saneringsföretag runt om i Norden. MVOC-Desinfektion® är mönsterskyddad.

MVOC-behandling till höger efter 30 min
Stallbyggnad
MVOC 3% och 6% samt katalysator
Tidsbesparande saneringsutrustning