Problem med fukt, lukt och mögel?

AHT tar reda på orsaken och hjälper dig att hitta lösningar!

Orsaken till fuktproblem i hus kan vara mycket komplex och därför svår att förstå. Fuktskador i Sverige orsakar kostnader i miljardbelopp varje år samtidigt som många människor drabbas av hälsoproblem i "sjuka hus". Som fastighetsägare gäller det därför att se om sin byggnad och åtgärda brister och problem så snart de upptäcks och innan de blir alltför omfattande. Annars kan det få stora oönskade konsekvenser.

Huset utsätts för fukt från nederbörd, marken, luften inne och luften ute. Fuktförhållandet inomhus påverkas också indirekt av temperatur- och tryckförhållandet i och omkring byggnaden. Gör du åtgärder som påverkar dessa förhållanden, utan att se till helheten, så kan du få problem med fukt och dess skadeverkningar.

Exempel på förändringar som kan påverka fuktförhållandet i byggnader negativt är tilläggsisolering, byte av fönster, ändring av uppvärmningssystem, ökat antal personer/husdjur och ändrade levnadsvanor som leder till ökat fukttillskott.

Fukt är vatten som förekommer i tre tillstånd, d.v.s. i flytande och fast form, alltså vätska och is, men även i gasform som osynlig ånga. Husets olika material kan naturligtvis påverkas av fukt i dess olika tillstånd, t.ex. vid vattenläckage från en vattenledning eller från taket, tjälskott i grunden eller fuktig luft som kondenserar inuti eller på en byggnadskonstruktion.

Fukt förflyttar sig genom diffusion, kapillärsug och konvektion och på olika sätt genom olika material. Värme, kyla, täthet och ventilation spelar därvid en avgörande roll för hur fukten ansamlar sig, i vilket tillstånd den uppstår och hur den påverkar materialen.

När ett material på något sätt påverkas negativt av fukt säger vi att det uppnått kritiskt fukttillstånd, vilket också är olika beroende på vilket material det handlar om. I våra småhus handlar det ofta om olika trämaterial som blir angripna av mögel, röta och bakterier samt om kemiska emissioner från t.ex. golvlim eller rötskyddsbehandlat virke.

Mögelskador kan vara synliga på en vägg eller osynliga inuti en konstruktionsdel, t.ex. golv, vägg eller tak. Det är ofta lukten som gör att man uppmärksammar en skada. Dock kan detta ha pågått under längre tid eftersom lukten ofta kommer smygande och för att man då vänjer sig vid den.

Om du blivit medveten om en fuktskada i huset är det viktigt att ta reda på orsaken och dess indirekta faktorer. Först då kan man åtgärda hela problemet ändamålsenligt och säkert.

Vi tar reda på orsaken åt dig!

Vi har mycket goda kunskaper i hur fukt fungerar i olika byggnadsdelar samt lång erfarenhet av hållbara lösningar som säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat och räddar husets värde.

Hör av dig till oss så får du information om hur du kan få hjälp att lösa just ditt fuktproblem!

Exempel på fuktkänsliga konstruktioner

· Krypgrunder
· Kallvindar
· Platta på/i mark 
· Påbyggda väggar/golv i källare
· Grundmurar mot mark
· Alltför välisolerade konstruktioner
· Kalla utrymmen under mark
· Köldbryggor
· Enstegstätade fasader


Sanering och åtgärder vid mögel

Känner du eller någon annan en unken lukt i huset? Eller drabbas någon ofta av huvudvärk eller ”förkylning”? Då kan byggnaden du vistas i vara belastat av mögelangrepp eller annan mikrobiell förekomst. AHT hjälper dig att hitta orsaken och åtgärda med effektiv mögelsanering samt att förebygga återkommande problem.

AHT erbjuder, utöver utredningar beträffande fukt, lukt och mögel, även sanering och förebyggande åtgärder om du fått problem med mögel och fukt.


Låt inte fukt äventyra människors hälsa eller fastighetens värde!

Fukt och vatten orsakar varje år skador på fastigheter för stora belopp. Det betyder samtidigt att människor utsätts för betydande hälsorisker när de vistas i dessa miljöer .

AHT löser alla problem relaterade till fukt i din byggnad vare sig det rör sig om hus, lägenhet, källare, krypgrund eller vind. Vi från AHT har adekvata utbildningar och mycket lång erfarenhet av skadeutredningar och permanenta lösningar.