Lösningar

Orsaker och lösningar vid problem med fukt

Våra fukttekniker är certifierade provtagare med lång erfarenhet av hur fukt påverkar byggnader. För att kunna lösa fuktproblem krävs att man först tar reda på orsaken. Man måste alltså veta om problemen beror på tryckande markvatten, kapillär fuktvandring, kondensfukt, ångfukt eller läckage för att kunna välja rätt åtgärd.

En kvalificerad fuktutredning ger fastighetsägaren /-förvaltaren en klar bild av problematiken och tydliga åtgärdsförslag.

Exempel på åtgärder

I vissa fall krävs snabba åtgärder mot akuta problem och i andra fall bör väl avvägda lösningar väljas för att undvika onödiga kostnader. Vi hjälper dig att välja den optimala lösningen. Här några exempel:

Riktad halogenvärme för mycket snabb avfuktning av blöta material.

Avgränsad och forcerad torrluftgenomströmning genom skrymslen, kanaler och bakomliggande konstruktioner.

Hygrostatstyrd avfuktning i utrymmen för styrning och upprätthållande av riskfri fukthalt i luft och material.

Före en avfuktningsåtgärd tvättas/saneras ytorna om de är smutsiga eller mikrobiellt angripna.

Om en husgrund påverkas av tryckande/insipprande vatten måste åtgärder vidtas utanför grunden. Med Termogrundmur-konceptet förenas noga utvalda komponenter till ett system som optimerar husgrundens skydd mot den tuffa miljön i marken där mikroorganismer, fukt/vatten, kyla och aggressiva ph-halter existerar.

Grundmurarna ska inte "andas" mot fuktig mark utan hållas täta, torra och varma! Detta åstadkommer du med ett flerskiktigt tätmembran, fuktskyddad isolering och specialplåt på utsidan. Tätmembranet motstår lufttrycksskillnader, isoleringen förhindrar att ledningsvärme läcker ut och plåten reflekterar värmestrålningen från huset. På så sätt kommer varken kyla eller fukt in i byggnaden samtidigt som värmen inne inte går förlorad ut i marken - du sparar så pengar p.g.a avsevärt lägre energiförbrukning. Och totalkostnaden för åtgärden blir i regel lägre än för lösningar med dräneringsskivor!

Kontakta oss för en fuktutredning ››