Fuktproblem

Fuktproblem i form av markfukt bryter ner grundkonstruktionen i husgrunder och källare. När skadan fått ordentligt fäste ser du saltutfällningar, söndervittring, avflagnad färg och formförändringar. Vi på AHT åtgärdar alla dessa fuktskador.

Ta tag i fuktproblem tidigt för att minimera skada och kostnader!

När markfukten sugs in i ett hus och avdunstar på innerväggar och golv uppstår hög luftfuktighet vilket i sin tur kan medföra mögelangrepp, mikrobiell aktivitet och dålig lukt. Har en fuktskada uppstått kan de boende drabbas av ohälsa. Även små fuktskador kan med tiden utvecklas till en allvarlig fara för hälsan hos de boende samt orsaka värdeminskning på fastigheten. Genom att åtgärda fuktproblem tidigt stoppas skadeprocessen, vilket minimerar både hälsofara samt kostnader för att åtgärda skadorna.

Se exempel på lösning för fuktskador i källare ››

Exempel på fuktkänsliga konstruktioner

· Krypgrunder
· Kallvindar
· Platta på/i mark 
· Påbyggda väggar/golv i källare
· Grundmurar mot mark
· Alltför välisolerade konstruktioner
· Kalla utrymmen under mark
· Köldbryggor
· Enstegstätade fasader

Mer om fukt, dess uppkomst i byggnader och konsekvenser

Fukt är vatten som förekommer i tre tillstånd, d.v.s. i flytande och fast form, alltså vätska och is, men även i gasform som osynlig ånga. Husets olika material kan naturligtvis påverkas av fukt i dess olika tillstånd, t.ex. vid vattenläckage från en vattenledning eller från taket, tjälskott i grunden eller fuktig luft som kondenserar inuti eller på en byggnadskonstruktion.

Fukt förflyttar sig genom diffusion, kapillärsug och konvektion och på olika sätt genom olika material. Värme, kyla, täthet och ventilation spelar därvid en avgörande roll för hur fukten ansamlar sig, i vilket tillstånd den uppstår och hur den påverkar materialen.

Kritiskt fukttillstånd

När ett material på något sätt påverkas negativt av fukt säger vi att det uppnått kritiskt fukttillstånd, vilket också är olika beroende på vilket material det handlar om. I våra småhus handlar det ofta om olika trämaterial som blir angripna av mögel, röta och bakterier samt om kemiska emissioner från t.ex. golvlim eller rötskyddsbehandlat virke.

Mögel och lukt

Mögelskador kan vara synliga på en vägg eller osynliga inuti en konstruktionsdel, t.ex. golv, vägg eller tak. Det är ofta lukten som gör att man uppmärksammar en skada. Dock kan detta ha pågått under längre tid eftersom lukten ofta kommer smygande och för att man då vänjer sig vid den.

Om du blivit medveten om en fuktskada i huset är det viktigt att ta reda på orsaken och dess indirekta faktorer. Först då kan man åtgärda hela problemet ändamålsenligt och säkert.

Kontakta oss för en fuktutredning! ››