Mögelangrepp / Mikrobiell tillväxt

I alla utrymmen och på skuggiga ytor utomhus där den relativa fuktigheten (RF) överstiger 70-75% finns risk för angrepp av mögel.

Mögelsvamp frodas under gynnsamma förhållanden men kan även överleva långa perioder av torka och kalla klimat. Även om man torkar ut mögelsvamp så kan den ta ny fart om man inte avlägsnar möglets livsbetingelser som fukt, syre eller näring.

Vissa mögelarter bildar mögelgift (toxiner), flyktiga gaser MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds vilka medför en allvarlig hälsorisk i utrymmen där människor och djur vistas.

Om du blivit medveten om en fuktskada i huset är det viktigt att ta reda på orsaken och dess indirekta faktorer. Först då kan man åtgärda hela problemet ändamålsenligt och säkert.

Kontakta oss för en fuktutredning! ››